skip to Main Content

De klachtenprocedure jegens leden van de NVL

Klachtenprocedure

Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent over de zorg en ondersteuning die je van je lactatiekundige IBCLC hebt gehad. We moedigen je allereerst aan om dit met je eigen lactatiekundige IBCLC bespreekbaar te maken. Is de uitkomst onbevredigend of voel je je niet of onvoldoende gehoord, dan kun je een klacht indienen.

Elke lactatiekundige IBCLC is wettelijk verplicht ingeschreven te staan bij een externe geschilleninstantie, waar je als cliënt je klacht kunt indienen.

De geschilleninstantie is een onafhankelijke instelling. Deze fungeert in eerste instantie als mediator. Wanneer dit niet voldoende is, zijn ook verdere stappen mogelijk. De uitspraak is bindend.

Daarnaast is het mogelijk om een klacht tegen een lactatiekundige IBCLC in te dienen via de IBLCE (International Board of Lactation Consultant Examiners), de organisatie die internationaal verantwoordelijk is voor de certificering van en richtlijnen voor lactatiekundigen IBCLC. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de IBLCE, waar ook een in te vullen klachtenformulier te vinden is. (For the complaint form in English, click here.)

Klachten kunnen de volgende onderwerpen betreffen:

 • Financiële geschillen
 • Schending van de privacy
 • Onvoldoende communicatie door de lactatiekundige
 • Onjuist of onvolledig advies
 • Onvoldoende rapportage aan klant of verwijzer
 • Gezondheidsschade voor moeder of kind
 • Overige schendingen van de gedragscode of beroepsstandaard

(For non-Dutch-speaking clients)
Complaint procedure

There may be a situation in which you are not satisfied with the care and support you received from your Lactation Consultant IBCLC. The first step we encourage you to take is to discuss your dissatisfaction with your personal IBCLC. In case the result of such a conversation is not satisfactory or if you feel not or insufficiently heard, you can file a complaint.

Every Lactation Consultant IBCLC has the legal obligation to be registered with an external complaint institution, where you as a client can file your complaint.

This institution is an independent organisation. It functions in the role of mediator at first. Would this turn out to not be enough to meet your needs, then further steps are possible within this institution. Their verdict is binding.

Next to this, you can inform the international body for IBCLCs about your situation. You can do this by filing a complaint through IBLCE (International Board of Lactation Consultant Examiners), the organisation that is internationally responsible for the certification of and professional guidelines for Lactation Consultants IBCLC. You can find more information on IBLCE’s website, where you can also find a complaint form.

Complaints can apply to the following topics:

 • Financial disputes
 • Privacy violation
 • Insufficient communication by the IBCLC
 • Incorrect or incomplete advice
 • Insufficient reporting or record-keeping towards you or the healthcare provider who reffered you to the IBCLC
 • Health damage to mother or infant
 • Other violations of the code of conduct or professional standards
Back To Top