skip to Main Content
NVL Lidmaatschap

Nederlandse Vereniging Lactatiekundigen

De Nederlandse Vereniging Lactatiekundigen is er voor lactatiekundigen IBCLC en zij die hiervoor in opleiding zijn.
Een lactatiekundige in opleiding wordt dan aspirant lid.

  • De contributie voor leden € 180,00 per kalenderjaar;
  • De contributie voor aspirant leden € 90 per kalenderjaar.

* prijswijzigingen voorbehouden

Wat doet de NVL voor jou

Het beroep van lactatiekundige IBCLC is continue in ontwikkeling. De vereniging houdt zich vooral bezig met het “op de kaart zetten” van de beroepsgroep en het ondersteunen van onze leden.

ALV

2x per jaar houdt de NVL een Algemene Ledenvergadering. Via de maandelijkse nieuwsbrief worden de data bekend gemaakt. Ieder lid is welkom om mee te praten en denken over beslissingen die genomen moeten worden. De ideale plaats om collega’s te ontmoeten en de plannen van het bestuur te horen. In het voorjaar wordt verantwoording afgelegd over het achterliggende jaar en in het najaar wordt de begroting voor het nieuwe jaar gepresenteerd.

De NVL dat zijn wij tenslotte allemaal!

Belastingdienst & BTW-vrijstelling

Een vrijgevestigd lactatiekundige dient ingeschreven te staan als zelfstandig ondernemer bij de Kamer van Koophandel. Daaruit volgt de plicht een boekhouding bij te houden en in geval van winst, belasting af te dragen (dus belastingaangifte te doen).

Eind 2016 is vastgesteld dat lactatiekundigen IBCLC in aanmerking komen voor vrijstelling van artikel 11-1-g van de OB (omzetbelasting) voor diensten die gericht zijn op gezondheidskundige zorg en die gericht zijn op de behandeling van een individuele patiënt.
Deze BTW-vrijstelling geldt alleen voor consulten en niet voor de andere bezigheden zoals verkoop en verhuur van producten, het geven van lezingen, workshops, cursussen en presentaties aan ouders.

Collegae, die geen gebruik kunnen maken van BTW-vrijstelling op grond van de kleine ondernemersregeling, kunnen zich beroepen op deze uitspraak d.d. 15 december 2016.
Betreffende brief van de belastingdienst is te vinden op het ledendeel van de onze website.

WKKGZ voor lactatiekundigen IBCLC

Betekenis en doel van de WKKGZ

WKKGZ staat voor ‘Wet op de Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg’. Het doel van de WKKGZ is openheid te bieden over klachten en ongewenste gebeurtenissen en ervan te leren, om zo gezamenlijk de zorg te verbeteren.
Sinds 2017 schrijft de WKKGZ voor, dat iedere zorgaanbieder beschikt over een klachtenregeling, een klachtenfunctionaris en is aangesloten bij een wettelijk erkende geschillencommissie.

WKKGZ en lactatiekundigen

Vrijgevestigde lactatiekundigen voldoen aan de definitie van zorgaanbieders en zullen de eisen van de WKKGZ moeten volgen. De klachtencoördinator en de klachtencommissie van de NVL voldoen aan de beschrijving van een klachtenfunctionaris zoals bedoeld in de wet. Lactatiekundige praktijken kunnen verwijzen naar de NVL om aan deze eis te voldoen.
De klachtencommissie voldoet niet als geschillencommissie, onder meer omdat in een erkende geschillencommissie klanten vertegenwoordigd zijn en de geschilleninstantie financiële sancties kan opleggen.

NVL en het Klachtenportaal Zorg

Het is dan ook verplicht aangesloten te zijn bij een geschilleninstantie.
Via de NVL is korting te krijgen bij Klachtenportaal Zorg, met een gunstige prijs. Uiteraard kun je ervoor kiezen een andere partij te kiezen.

  • Iedere ZZP-er meldt zich apart aan.
  • Kosten € 79,95 per kalenderjaar, via de NVL 20% korting (€ 63,96).
  • Eenmalige inschrijfkosten van € 19,95.
  • Klachtenportaal Zorg biedt een geschilleninstantie en erkende klachtenfunctionarissen zonder extra kosten.
  • Eigen risico € 295,00.

Documenten BKE (basiskwaliteitseisen) NVL

Een lactatiekundige IBCLC valt echter niet onder de wet BIG, noch onder de kwaliteitswet van zorginstellingen.
Ouders en zorgverzekeraars stellen steeds meer (kwaliteits-)eisen aan zorgverleners om door hen behandeld te worden en de zorg vergoed te krijgen. De NVL heeft daarom naast het beroepsprofiel verdere kwaliteitseisen opgesteld voor al haar leden. Om aan ouders duidelijk te maken dat je aan deze kwaliteit voldoet is noodzakelijk deze (kwaliteits-)eisen via je sociale media (zakelijke facebook/website) kenbaar te maken.
Zorgverzekeraars kunnen weigeren om de zorg die je levert te vergoeden aan je cliënten als je niet aan deze eisen voldoet. Zij controleren dit steekproefsgewijs. Wij, als bestuur (als spreekbuis namens de leden) controleren steekproefsgewijs.

Jij bent verantwoordelijk om je sociale media zo in te richten dat zowel ouders en zorgverzekeraars deze kwaliteitseisen kunnen vinden.
Om je hierin te ondersteunen, heeft de werkgroep BKE (Basis Kwaliteitseisen) door middel van het document ‘Basiskwaliteitseisen Lactatiekundige’ meerdere documenten opgesteld die je kunt gebruiken voor je website en tijdens je werkzaamheden.
Voor zelfstandigen zijn iets andere eisen dan voor lactatiekundigen in dienst van.
Log in op het ledendeel om de documenten te bekijken.

Werkgroepen

Bij de NVL zijn meerdere werkgroepen gevormd die een bepaald onderwerp uitwerken en hier een verslag van maken.
De huidige werkgroepen zijn:

  • BKE-werkgroep
  • Werkgroep tong- en lipriemen
  • Werkgroep bijvoeden

Zo nodig komt er een oproep voor deelname aan een werkgroep.
Mocht je daar interesse voor hebben dan kun je je daarvoor opgeven. Houdt hiervoor de nieuwsbrief in de gaten en kom naar de ALV.

Aansluiting bij de FBZ

Wat is FBZ?

FBZ staat voor Federatie Beroepen in de Zorg. De FBZ zit aan de CAO-onderhandelingstafel om de belangen te behartigen van lactatiekundigen die werkzaam zijn bij een instelling.

Wat verwacht de NVL of de FBZ van jou?

Ben je werkzaam in een instelling, geef dan door onder welke CAO je valt. De NVL geeft dan de noodzakelijke gegevens door aan de FBZ. Mocht je van werkgever veranderen laat dit dan tijdig weten zodat we je CAO indien nodig kunnen aanpassen.
De FBZ kan van jou als lid input vragen voor de CAO onderhandelingen. Misschien vind je het leuk om een aantal keer per jaar een vergadering van de FBZ bij te wonen en daardoor het contactpersoon te zijn tussen de NVL en de FBZ? Mail ons dan!

WA-verzekering

De NVL biedt haar leden een collectieve aansprakelijkheidsverzekering aan. Deze aansprakelijkheidsverzekering (geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering) is afgesloten bij Centraal Beheer. (Lees hier de polis en hier de Algemene voorwaarden)  Indien het lidmaatschap bij de NVL wordt beëindigd, eindigt ook de aansprakelijkheidsverzekering. De premie voor de verzekering bedraagt € 25 per kalenderjaar. (Prijswijzigingen voorbehouden) Aanmelden kan via het Inschrijfformulier

Lidmaatschap Elacta

Internationale contacten zijn er met Elacta, de Europese koepelorganisatie van lactatiekundigen. De NVL is afgevaardigd in Elacta; onze belangen worden ook op Europees niveau vertegenwoordigd. Een keer in de twee jaar organiseert Elacta een Europees congres. In 2020 is dat Milaan Italië.
Als lid van de NVL ben je automatisch lid van Elacta.

Wij zijn gesprekspartner met het Voedingscentrum, TNO, het Ministerie van VWS, de landelijke borstvoedingsraad, andere beroepsorganisaties (zoals KNOV) en de opleiding tot lactatiekundige.
Wij zijn gesprekspartner voor de zorgverzekeraars. Lidmaatschap van de NVL geeft voor ouders de kans op vergoeding.
Wij zijn gesprekspartner

Wat wil jij voor de NVL doen?

Heb je tijd en energie over? Een onderwerp waar je je in wil verdiepen of zie je verbeterpunten? Geef dit aan bij het bestuur. De beste ideeën komen bij onze leden vandaan. Of wil je zelf bestuurslid worden? Neem contact met ons op! We horen graag wat je voor de vereniging kunt betekenen.

Direct aanmelden

Je kunt je als gecertificeerd lactatiekundige (IBCLC) bij de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen. Heb je vragen over het lidmaatschap? Aarzel niet en stel ze aan de ledenadministratie via leden-administratie@nvlborstvoeding.nl

Informeer jezelf!

Wanneer je het lidmaatschap aangaat met de NVL vind je op het (besloten) ledengedeelte van de website middelen, materialen en artikelen om je kennis te verrijken en je praktijk goed uit te voeren. Contact met andere lactatiekundigen leg je makkelijk via onze social media kanalen: Facebook en LinkedIn. Als lid ontvang je regelmatig een digitale nieuwsbrief. Je blijft daarmee op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen en buiten de vereniging en wat speelt binnen jouw vakgebied.

Direct lid worden van de NVL?
Gebruik het aanmeldformulier!

Vertrouwenspersoon NVL

Vertrouwenspersoon NVL

Heb je een situatie waar je geen raad mee weet, bijvoorbeeld het omgaan met een klacht, een probleem met een collega of een instelling en weet je niet wat je moet doen, dan kun je contact opnemen met Femke. Zij kan met je meedenken en je ondersteunen.

Femke zal kernpunten doorgeven aan het bestuur. Dit gebeurt natuurlijk anoniem als je dat wenst! Femke zal ook een stukje voor het jaarverslag schrijven, uiteraard ook anoniem!

Femke van Roozendaal.

IBLCE-registratie verlopen?

Als je registratie bij IBCLE vervalt, eindigt ook het recht op lidmaatschap van de NVL. Je dient er zelf zorg voor te dragen dit tijdig aan ons door te geven om zo je contributie stop te zetten.
Niet langer IBCLC betekent niet dat je niet langer je lidmaatschapsgeld hoeft te betalen, maar ook de voordelen van het lidmaatschap vervallen.Let op: pas na uitschrijving vervalt de plicht tot contributie.

Back To Top