skip to Main Content

NEDERLANDSE VERENIGING VAN LACTATIEKUNDIGEN

De Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen (NVL) is de beroepsvereniging voor
lactatiekundigen IBCLC en zij die hiervoor in opleiding zijn.
De vereniging wil het geven van borstvoeding maatschappelijk normaliseren zodat de
omstandigheden voor hen die borstvoeding willen geven optimaal zijn. Onze leden bieden
professionele ondersteuning bij het behalen van het borstvoedingsdoel van ouders.
De NVL ondersteunt haar leden bij het uitoefenen van hun beroep door het versterken van de
kwaliteit. Kwaliteitsverbetering richt zich op richtlijnen, opleiding, onderzoek, basiskwaliteitseisen,
scholing en onderlinge ontmoeting.
Daarnaast behartigt de NVL de beroepsbelangen van de lactatiekundige. We werken continu aan het
profileren van onze expertise op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Samenwerking met verwante
beroepsgroepen om de kennis over borstvoeding ook met andere zorgprofessionals te delen vinden
we belangrijk.
Het lidmaatschap van de vereniging biedt je vele voordelen. Tegelijkertijd hebben wij jou nodig!
Alleen als zoveel mogelijk lactatiekundigen van verschillende werkvelden lid zijn, kunnen wij
optimaal elkaars belangen behartigen en blijvend werken aan kwaliteit. Door de ledenbijdrage aan
de beroepsvereniging kunnen we als beroepsgroep actief werken aan professionalisering en
profilering van lactatiekunde in het zorglandschap.

Wij heten je van harte welkom!

CONTRIBUTIE

De contributie voor leden bedraagt € 180,00 per kalenderjaar.

Een lactatiekundige in opleiding kan aspirant lid worden. Aspirant leden betalen een aangepaste contributie.

* prijswijzigingen voorbehouden

NVL Lidmaatschap

Direct lid worden van de NVL?
Gebruik het aanmeldformulier!

WAT BIEDEN WIJ JOU?

SPECIAAL VOOR DE INSTELLINGSLACTATIEKUNDIGE

Automatische aansluiting bij vakbond FBZ (Federatie Beroepen in de Zorg)
Als NVL ondersteunen we je vakinhoudelijk, FBZ zorgt als jouw vakbond voor de best mogelijke
randvoorwaarden.
Zo heb je inspraak en stemrecht over afspraken in een CAO of sociaal plan. Ook staat individuele
rechtshulp tot je beschikking. Prettig bij bijvoorbeeld een arbeidsconflict of ontslag. Jaarlijks heb je
recht op 10 uur gratis ondersteuning.
Waar maakt FBZ zich zoal sterk voor?
• Versteviging van de positie van (zorg)professionals
• Structurele scholings- en opleidingsmogelijkheden
• Gezond roosteren en verlaging van de werkdruk
• Gezond en veilig werken in elke levensfase
• Uitbreiding vergoeding (kwaliteits)registers
• Verbetering van de arbeidspositie van professionals in opleiding
Contributie van de NVL (vakbondscontributie) is terug te vragen via je werkgever. Meer weten? Kijk
ook eens op www.fbz.nl.

 

SPECIAAL VOOR DE VRIJGEVESTIGDE LACTATIEKUNDIGE

AGB CODE EN VERGOEDING VANUIT VERZEKERING

Met een AGB code worden consulten vlot vergoed aan je cliënt als zij aanvullend verzekerd is voor
lactatiekundige zorg. De meeste zorgverzekeraars eisen dat je aangesloten bent bij de NVL of een
beroepsvereniging. Met het lidmaatschapsnummer dat je van ons ontvangt kun je een AGB code
voor jezelf en voor je bedrijf aanvragen waardoor snelle en correcte vergoeding gewaarborgd is.

BELASTINGDIENST EN BTW VRIJSTELLING

Eind 2016 heeft de NVL overeenstemming met de Belastingdienst bereikt dat lactatiekundigen IBCLC
in aanmerking komen voor vrijstelling van artikel 11-1-g van de Omzetbelasting (BTW) voor diensten
die gericht zijn op gezondheidskundige zorg en de behandeling van een individuele patiënt.
Deze BTW-vrijstelling geldt alleen voor consulten en niet voor andere activiteiten zoals verkoop en
verhuur van producten, het geven van lezingen, workshops, cursussen en presentaties aan ouders.
WKKGZ EN KLACHTENPORTAAL ZORG
WKKGZ staat voor ‘Wet op de Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg’. Vrijgevestigde
lactatiekundigen voldoen aan de definitie van zorgaanbieders en zullen de eisen van de WKKGZ moeten volgen.
Het is dan ook verplicht aangesloten te zijn bij een klachten/geschilleninstantie. Wanneer je bent
ingeschreven als lid bij Klachtenportaal Zorg geef je je cliënt de mogelijkheid een klacht op de juiste
wijze te laten behandelen. Uiteraard kun je ervoor kiezen een andere partij te contracteren.
Via het lidmaatschap van de NVL krijg je 20% korting op je jaarabonnement bij Klachtenportaal Zorg.

MIJNDIAD PRAKTIJKSOFTWARE

MijnDiAd is administratie software speciaal ontwikkeld voor (kleine) praktijken in de zorg. Met deze
software kun je afspraken inplannen, je agenda beheren, cliëntendossiers bijhouden, verslagen
maken en beveiligd versturen, (terugbel)taken bijhouden en factureren. Ze hebben een zeer
bereikbare helpdesk. Neem een kijkje op https://www.mijndiad.nl/
Als je bij inschrijven bij MijnDiad aangeeft dat je lid bent van de NVL krijg je de eerste 6 maanden
20% korting.

VOOR ALLE LACTATIEKUNDIGEN

ALGEMENE LEDEN VERGADERING (ALV)
2x per jaar houdt de NVL een Algemene Ledenvergadering op een lokatie in het midden van het
land. Via de nieuwsbrief worden de data bekend gemaakt. Ieder lid is van harte welkom om mee te
praten en denken over beslissingen die genomen moeten worden. Het is de ideale plaats om
collega’s te ontmoeten en de plannen van het bestuur te horen en te bespreken. In het voorjaar
wordt verantwoording afgelegd over het achterliggende jaar en in het najaar wordt de begroting
voor het nieuwe jaar gepresenteerd.
De NVL dat zijn wij tenslotte allemaal!

SCHOLING

Aansluitend aan de ALV verzorgt de NVL bijna altijd een interessante lezing of scholing waar vaak
CERPS te verdienen zijn. Zo combineren we het nuttige met het aangename.

NIEUWSBRIEF

Ongeveer 10 keer per jaar ontvang je via de mail een inspirerende, leerzame nieuwsbrief met
actuele zaken. Je blijft daarmee op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen en buiten de
vereniging en wat speelt binnen jouw vakgebied.

WEBSITE

Wij werken er continu aan om een goed werkende en informatieve website te onderhouden.

Als je lid bent kun je je bedrijfs- of instellingsgegevens op laten nemen in de landelijke zoekfunctie
Zoek een lactatiekundige” zodat zorgzoekers in jouw omgeving je makkelijk kunnen vinden en
benaderen.

Ook is er een “lactatiekundige checker” waar zorgverzekeraars, ketenpartners en beleidsmakers
kunnen nagaan of je gecertificeerd en lid bent.

WEBSITE LEDENDEEL

Het ledendeel van de website is afgeschermd achter een inlog waar je uiteraard toegang toe krijgt.
Op dit ledendeel vind je veel relevante informatie over de vereniging en ons vak. Middelen,
materialen en artikelen om je kennis te verrijken en je praktijk goed uit te voeren.

DOCUMENTEN BASISKWALITEITSEISEN (BKE)

Onze leden zijn verplicht aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg te voldoen.
Daarnaast dienen ZZP-ers in de zorg minimaal één keer per jaar intervisie te doen, zo zijn er nog
meer plichten. Ook ouders en zorgverzekeraars stellen steeds meer (kwaliteits-)eisen aan
zorgverleners om door hen behandeld te worden en de zorg vergoed te krijgen.

We zetten ons in om de kwaliteit van de zorgverlening van onze leden zo hoog mogelijk te houden.
De NVL heeft daarom naast het bestaande Beroepsprofiel verdere kwaliteitseisen opgesteld voor al
haar leden. Deze zijn opgenomen in onze Basis Kwaliteits Eisen.

Om je hierin te ondersteunen, heeft de werkgroep BKE (Basis Kwaliteitseisen) door middel van het
document ‘Basiskwaliteitseisen Lactatiekundige’ meerdere documenten opgesteld die je kunt
gebruiken voor je website en in je dagelijkse praktijk.
Op het ledendeel (achter inlog) kun je alle documenten bekijken.

REGIOCOÖRDINATOREN

We hebben een netwerk van regiocoördinatoren die nieuwe leden een warm welkom heten en de
samenhang binnen de regio bevorderen. Zij signaleren nieuwe ontwikkelingen in de regio en kunnen
deze terugkoppelen aan het bestuur

 

CONTACTMOMENTEN

In 2022 zijn we gestart met contactmomenten voor de leden. Het bieden van online
ontmoetingsmomenten waarbij onze onderlinge verbinding en kennis versterkt kan worden, zien we
als belangrijke reden om lid te willen worden en blijven.
Hierbij streven wij naar structureel en intensief contact tussen de leden onderling en het bestuur,
bijvoorbeeld voor standpuntbepaling of overleg. Tijdens deze bijeenkomsten kun je je kennis
verbreden of contacten onderhouden. Ook wordt de samenhang van leden met verschillende
disciplines en achtergronden gestimuleerd.
Ook organiseren we regelmatig een kennismakingsbijeenkomst speciaal voor nieuwe leden en een virtuele Nieuwjaarsborrel.

COMMISSIES, WERKGROEPEN

Binnen de NVL zijn diverse commissies en werkgroepen actief. Een commissie is permanent;
momenteel zijn dat de Kascommissie en de Wetenschapscommissie. Werkgroepen zijn in principe
tijdelijk en productgericht, maar afhankelijk van het onderwerp kunnen ze jaren actief zijn en nieuwe
of vervolgproducten/documenten afleveren.
De Wetenschapscommissie levert input aan richtlijnen. Door mee te schrijven aan richtlijnen
oefenen we invloed uit op beleid en kwaliteitskaders. Daar profiteer jij als professional van en met
jouw lidmaatschap ondersteun je dit.
De NVL stimuleert het bestaan van werkgroepen, hier is bescheiden budget voor. Op dit moment zijn
er meerdere werkgroepen actief maar we zijn altijd op zoek naar leden die willen deelnemen en
bijdragen meewerken aan dergelijke verbanden.
Voorbeelden van NVL werkgroepen die actief zijn of recent waren zijn: Mastitis, Tong-en
Lipriemproblematiek, Bijvoeding 0-6 maanden, BasisKwaliteitsEisen, Functieprofiel, Bewaartijden
van moedermelk, Multidisciplinaire Richtlijn Borstvoeding, World Breastfeeding Trends Initiative,
Lactatiekundige inzet in de kraamweek.

CONTACTEN OP LANDELIJK EN POLITIEK NIVEAU

De NVL is o.a. gesprekspartner van het Voedingscentrum, TNO, het Ministerie van VWS, de
Landelijke BorstvoedingsRaad, andere beroepsorganisaties en de opleiding tot lactatiekundige.

In de Landelijke Borstvoedingsraad (LBR) heeft de NVL een zetel in beide werkgroepen. De LBR zet
zich op landelijke niveau in om een gezonde start voor kinderen mogelijk te maken, zodat meer
kinderen langer borstvoeding krijgen en wil zo bijdragen aan een betere gezondheidsuitkomst voor
moeder en kind. Met jouw lidmaatschap lever je hieraan een bijdragen en heb je invloed op landelijke ontwikkelingen.

LIDMAATSCHAP ELACTA

Elacta is de koepelorganisatie van beroepsverenigingen uit heel Europa en haar lactatiekundigen
IBCLC. De NVL is afgevaardigd in Elacta; onze belangen worden zo ook op Europees niveau
vertegenwoordigd. Als lid van de NVL ben je automatisch lid van Elacta, (https://www.elacta.eu/)
waardoor je ook korting krijgt op het tweejaarlijks internationaal borstvoedingscongres dat door hen georganiseerd wordt.
Daarnaast geeft Elacta elk kwartaal een zeer informatief Engelstalig magazine uit: Lactation &
Breastfeeding. Leden van de NVL kunnen dit blad gratis lezen en ontvangen gratis CERPs door het invullen van enkele testvragen over de inhoud.

VERTROUWENSPERSOON NVL

Heb je een situatie waar je geen raad mee weet, bijvoorbeeld het omgaan met een klacht, een probleem met een collega of een instelling en wil je dit in vertrouwelijke sfeer bespreken dan kun je contact opnemen met onze vertrouwenspersoon. Zij denkt met je mee en ondersteunt je bij
eventuele volgende stappen.

WAT WIL JIJ VOOR DE NVL DOEN?

Is er een onderwerp waar je je in wil verdiepen of zie je verbeterpunten? Geef dit aan bij het
bestuur. De beste ideeën komen bij onze leden vandaan. Of wil je zelf bestuurslid worden? Neem contact met ons op! We horen graag wat je voor de vereniging kunt betekenen.
Je kunt je als gecertificeerd lactatiekundige IBCLC bij de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen aanmelden. Heb je vragen over het lidmaatschap? Aarzel niet en stuur je mail aan info@nvlborstvoeding.nl.

Wees welkom!

IBLCE-REGISTRATIE VERLOPEN?

Als je registratie als IBCLC vervalt, eindigt ook het recht op lidmaatschap van de NVL. Je dient er zelf zorg voor te dragen dit tijdig aan ons door te geven om zo je contributie stop te zetten!
Let op: pas na tijdige uitschrijving vervalt de plicht tot contributie. Tot die tijd blijf je contributie verschuldigd.

Back To Top