skip to Main Content
Logo NVL | Zeker over Borstvoeding

De Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen

De Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen (NVL) is de beroepsvereniging van erkende lactatiekundigen IBCLC.

Wij maken ons sinds 1993 sterk voor de belangen van onze beroepsgroep, voor de kwaliteit van het vak en onze ruim 400 leden. Een belangrijke taak van de NVL is: het beroep van lactatiekundige blijvend op de kaart zetten. De NVL geeft leden de gelegenheid plaats te nemen in een commissie of werkgroep.
Inmiddels hebben we een vaste plaats verworven in de zorgketen voor ouder en kind en onze partners hierin zijn verloskundigen, verpleegkundigen, kraamverzorgenden, artsen en de jeugdgezondheidszorg.

De NVL is als partner betrokken bij de ontwikkeling van richtlijnen met betrekking tot borstvoeding voor deze beroepsgroepen en van voorlichtingscampagnes voor het bredere publiek. In de afgelopen 25 jaar zijn we gesprekspartner geworden voor het ministerie van VWS, zorgverzekeraars, het Voedingscentrum, TNO, de Samenwerkende Borstvoedings Organisaties, opleidingsinstituten en beroepsverenigingen, zoals de KNOV.

NVL Elacta

De NVL is afgevaardigd in Elacta, de Europese organisatie van lactatiekundigen IBCLC, hiermee worden onze belangen op Europees niveau vertegenwoordigd.

NVL-IBCLC

Lactatiekundigen IBCLC

De titel IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant) mag een lactatiekundige voeren wanneer haar werkervaring en scholingsuren voldoen aan de eisen van de IBLCE en zij het internationaal erkend examen heeft afgerond.
Een lactatiekundige IBCLC moet iedere vijf jaar opnieuw certificeren met behulp van CERPS (scholingspunten).

Alleen IBCLC-gecertificeerde lactatiekundigen of lactatiekundigen in opleiding kunnen (aspirant) lid worden van de NVL, op deze manier bewaken wij de kwaliteit van het vak lactatiekundige.

Bestuur

Voorzitter

 • Veronique Thijssen | 2022-2025

Secretaris

 • Erica Stapper | 2022-2025

Penningmeester

 • Kirsten Hoekman | 2022-2025

Algemeen bestuurslid

 • Nienke van den Ende | 2024-2027
 • Helen Weerheim | 2022-2025

Ledenadministratie

 • HBB info@nvlborstvoeding.nl

Financiële administratie

 • HBB info@nvlborstvoeding.nl

De Algemene Ledenvergadering ALV besluit 2x per jaar over wijzigingen in structuur, beleid, organisatie en financiën van de vereniging. Zij stelt de statuten vast. Daarbij kiest de ALV uit haar midden de bestuursleden. De voorzitter, penningmeester en secretaris worden in functie gekozen. Zij leggen in de taakbeschrijving van het bestuur vast wie verantwoordelijk is voor welke taken.

Visie & missie van de NVL

Wij willen dat alle ouders een geïnformeerde keuze kunnen maken voor de best passende (borst)voeding voor hun jonge kind. Dat vraagt om:

 • professionele ondersteuning bij die keuze en bij het behalen van hun borstvoedingsdoel;
 • maatschappelijk normaliseren van borstvoeding, zodat de omstandigheden voor hen die borstvoeding willen geven optimaal zijn.

De NVL werkt aan die missie door lactatiekundigen te ondersteunen bij uitoefenen van hun beroep door:

 • versterken van het beroep o.a. door kwaliteitsverbetering zoals richtlijnen, opleiding, onderzoek en onderlinge ontmoeting.
 • behartigen van de beroepsbelangen van lactatiekundigen. Het belang van de expertise in het veld profileren o.a. door lokale, regionale en landelijke samenwerking.

Het organogram “ De borstvoedingswereld”

biedt inzicht in alle instanties die in Nederland en internationaal op verschillende niveaus met borstvoeding te maken hebben.

Back To Top