skip to Main Content
NVL Elacta

ELACTA en het herziene NVL-Beroepsprofiel

Naar aanleiding van het verzoek van ELACTA in de nazomer van 2020 om de recent herziene versie van het Nederlandse beroepsprofiel met de Europese leden te delen, heeft Marianne in drie documenten een overzicht gemaakt van het proces dat de NVL heeft doorlopen om tot die herziene versie te komen. Deze week heeft de Task Force Recognition van ELACTA deze documenten met alle aangesloten Europese collega-organisaties gedeeld.

Het herzieningstraject begon met de focusgroep in 2018, waar door een kleine groep leden (Ellen Kamman, Stephanie Sanders, Mieke Saras, Marga Wapenaar en Marianne) een inventarisatie werd gemaakt van een knelpunten die zij zagen voor de ontwikkeling van de lactatiekundige beroepsgroep. Een paar thema’s die daarin centraal stonden, waren de biologische blauwdruk van de baby, borstvoeding als norm in babyvoeding, medicalisering, financiering van lactatiekundige zorg, en kwaliteit en continuïteit in de scholing van IBCLC’s. Marianne heeft over die bijeenkomst tijdens de ALV van 2018 een presentatie gehouden. Van het toenmalige bestuur kwam de opdracht aan haar en Stephanie om aan de slag te gaan met een zorgvuldige analyse van het beroepsprofiel op deze thema’s. Isabel Klein voegde zich bij hen en gedrieën hebben ze het profiel volledig doorgenomen. Daarover heeft Marianne in de ALV van 2019 een presentatie gehouden, waarbij ze de essentie van de aanpassingen heeft besproken en heeft aangegeven welke wetenschappelijke onderbouwing daarvoor was gehanteerd. Vervolgens heeft ze in het najaar van 2020 voor de Europese collega’s alle documenten, presentaties, en de aanpassingen in het profiel zelf vertaald naar het Engels en ook weer van onderbouwing voorzien. Deze drie documenten zijn in november 2020 naar ELACTA verzonden. Het ELACTA-bestuur heeft ze bestudeerd en deze week ontving de NVL de mail die de Task Force Recognition van ELACTA naar alle aangesloten Europese lactatiekundige beroepsorganisaties heeft verstuurd, voorzien van de drie door Marianne opgestelde bijlages, zodat de Europese collega’s deze kunnen gebruiken bij de herziening van hun eigen beroepsprofielen en zo de wetenschappelijke overwegingen kunnen meenemen en in lijn met de eigen sociaal-culturele, juridische en beroepsmatige situatie kunnen implementeren. Je vindt de links naar de mail en de drie documenten hieronder.

De NVL is verheugd dat Nederland op deze wijze een voortrekkersrol kan vervullen bij het evidence-based bekrachtigen van het belang en de positie van de beroepsgroep in de overige Europese landen. We wensen jullie veel leesplezier!

Mail Elacta

Doc1 Professional Profile NVL Revision Preparation

Doc2 Professional Profile NVL Revision Discussion

Doc3 Professional Profile NVL English with comments

Info NVL

Back To Top